Opis projektu

Plac Rapackiego i jego okolice to jedno z najważniejszych miejsc na komunikacyjnej mapie Torunia. To m.in. tu integrują się środki komunikacji miejskiej. Plac zyskał nowe oblicze w ramach projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”. Prace ruszyły w maju 2019r., a zasadnicze prace budowlane zakończyły się  31.01.2021 r. 

Inwestycja objęła przebudowę istniejących torowisk tramwajowych wzdłuż ulic: Chopina, al. św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego oraz Kraszewskiego i Czerwona Droga, a także budowę nowego odcinka torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W al. św. Jana Pawła II powstał nowoczesny węzeł przesiadkowy integrujący transport autobusowy z tramwajowym. Przeprowadzona została również kompleksowa przebudowa układu drogowego w obrębie przebudowywanych torowisk.

Prace były prowadzone w centralnym obszarze miasta i wiązały się z okresowymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Jednakże obecnie mieszkańcy Torunia i nie tylko mogą w pełni korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury drogowo-tramwajowej. Nowo powstały odcinek torowiska pozwolił także na wprowadzenie dodatkowych połączeń tramwajowych. Dzięki temu tramwaje mogą przejąć część pasażerów korzystających dotąd ze środków komunikacji indywidualnej i autobusowej.

Dzięki realizacji projektu uzyskaliśmy przestrzeń publiczną o wyższej jakości oraz wyższy poziom bezpieczeństwa dla pasażerów. Została uporządkowana przestrzeń miejska w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Generalnym wykonawcą inwestycji było wyłonione w przetargu polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o. oraz Construcciones y Promociones Balzola S.A. Inwestycja zrealizowana została w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie to wykonawca był odpowiedzialny zarówno za opracowanie dokumentacji projektowej jak i realizację robót budowlanych. Umowę z wykonawcą była zawarta 23 stycznia 2018 r. 

Zakres rzeczowy projektu objął:

 • przebudowę układu torowo – drogowego w ul. Chopina od skrzyżowania al. 500-lecia Torunia
  do skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II;
 • przebudowę układu drogowego al. św. Jana Pawła II od zjazdu z mostu drogowego do Placu Niepodległości;
 • budowę węzła tramwajowo – autobusowego w al. św. Jana Pawła II wraz z pasem dla transportu zbiorowego;
 • przebudowę układu drogowego ul. Wały gen. Sikorskiego od pl. Artylerii Polskiej
  do skrzyżowania z al. Solidarności;
 • budowę pasa tramwajowo – autobusowego w osi ul. Wały gen. Sikorskiego od pl. Artylerii Polskiej do skrzyżowania z al. Solidarności;
 • przebudowę układu drogowo-torowego na pl. Niepodległości oraz krótkich odcinków torowiska
  w ul. Kraszewskiego oraz w ul. Czerwona Droga;
 • budowę łącznika torowego w al. św. Jana Pawła II od pl. Artylerii Polskiej do pl. Niepodległości;
 • przebudowę istniejącej sieci trakcyjnej wzdłuż modernizowanego torowiska w ul. Chopina,
  św. Jana Pawła II, Wałach gen. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego oraz Czerwona Droga;
 • budowę nowej sieci trakcyjnej w al. św. Jana Pawła II na odcinku od pl. Artylerii Polskiej do pl. Niepodległości;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • budowę/przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz peronów, a także przejść i przejazdów przez torowisko;
 • przebudowę istniejących sygnalizacji świetlnych oraz budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez tramwaj na wszystkich przejazdach tramwajowych i przejściach przez torowisko;
 • przebudowę sieci i przyłączy wodnokanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;
 • przebudowę i zabezpieczenie kanału „B” Strugi Toruńskiej.

Roboty budowlane realizowane są/będą:

Odcinek I: wzdłuż ulicy Chopina na odcinku od skrzyżowania z al. 500-lecia Torunia wraz z tym skrzyżowaniem do al. św. Jana Pawła II - zakończony.

Odcinek II: wzdłuż ulicy Wały gen. Sikorskiego na odcinku od Placu Artylerii Polskiej do skrzyżowania z al. Solidarności - zakończony.

Odcinek III: wzdłuż al. św. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania  z ulicą Chopina do pl. Artylerii Polskiej(przebudowa układu drogowego od mostu im. Józefa Piłsudskiego). Odcinek obejmuje również budowę węzła torowego na pl. Artylerii Polskiej z wyprowadzeniem nowego odcinka torowiska w al. św. Jana Pawła II na ok. 30 m w kierunku północnym (za przejazd drogowy)  -  zakończony.

Odcinek V: obejmujący budowę węzła torowego na pl. Niepodległości z połączeniem nowego odcinka torowiska w al. św. Jana Pawła II oraz przebudowę istniejącego torowiska wzdłuż ul. Kraszewskiego i Czerwona Droga - zakończony.

Termin realizacji:

Zakończenie zasadniczych robót budowlanych nastąpiło 31.01.2021 r.

 

Źródło finansowania:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 3 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie"
Działanie 3.5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"
Poddziałanie 3.5.2 "Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT"

Beneficjent Projektu: Gmina Miasta Toruń

Realizacją przedsięwzięć wchodzących w zakres projektu zajmował się

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

Projekt w liczbach

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych – 1,25 km;

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.;

Długość wyznaczonych bus pasów – 0,55 km;

Długość przebudowanych dróg dla rowerów – 1 km